سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

شیما بیات – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
محمدحسین رزاقی – هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
سحر ده یوری – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

جنگل ها منافع فراوانی را برای بشر در بر دارند . جای شک نیست که وضعیت جنگل ها در کشور ما امیداور کننده نیست و مدیریت این منابع باید مورد توجه جدی و اساسی قرار گیرد تا با تو جه به شرایط کنونی کشور موجبات پایداری این منابع ارزشمند را ایجاد نماید . تحقیق حاضر به بررسی عوامل بهبود دهنده مدیریت جنگلداری پایدار از دیدگاه مدیران سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور پرداخته است . این تحقیق از نوع کاربردی و روش توصیفی، همبستگی و علی – ارتباطی می باشد. جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق شامل ۱۰۵ نفر از مدیران عالی، میانی و پایه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به روش سرشماری می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی آن از طریق اساتید مجرب و مدیران سازمان جنگل ها مورد بررسی قرار گرفت وپایایی از طریق ضریب آلفا ی کرنباخ برابر ۹۱ درصد گردید. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داده است که رابطه بین متغیر های سطح تحصیلات، سابقه مدیریتی،آگاهی از شاخص های مدیریت جنگلداری پایدار، تمایل به مشارکت در طرح های جنگلداری پایدار، میزان استفاده از منابع محلی، میزان توجه به مدیریت محلی، تخصیص منابع مالی و اعتباری مناسب، استفاده از کلاس های آموزشی ترویجی، مشارکت در بحث های گروهی، بازدید از طرح های موفق جنگلداری پایدار، استفاده از کارگاه ها ی عملی و استفاده از نشریات و مجلات آموزشی با متغیر میزان بهب ود مدیریت جنگلداری پایدار مثبت شده است . نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که متغیرهای تامین انگیزه های مادی مدیران، آگاهی از شاخص های مدیریت جنگلداری پایدار، استفاده ازکلاس های آموزشی و ترویجی، سابقه مدیریتی و نقش ترویج در ایجاد نگرش مثبت در مدیران در خص وص جنگلداری پایدار تاثیر مثبتی بر بهبود مدیریت جنگلداری پایدار داشته اند در مجموع عوامل فوق ۷۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان بهبود مدیریت جنگلداری پایدار را تبین نمود هاند.