سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

بهاره رحیمی پور – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
محمد ظاهری – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده:

تأثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی بین شهرها با نواحی پیرامونی و از آن جمله نواحی روستایی واقع در حوزه نفوذ آنها، به مرور منجر به تغییرات مختلف در عرصههای گوناگون و از آنجمله تغییر در کاربری اراضی آنها میگردد. نواحی روستایی حوزه نفوذ کلانشهر تبریز نیز از اینقاعده مستثنی نبوده و تغییرات قابل توجهی را در کاربری اراضی خود تجربه میکنند. در این مقاله برای تبیین دگرگونیهای صورت گرفته در کاربری اراضی اینگونه روستاها و بررسی عوامل بنیادی تأثیرگذار بر آن، چهار روستا از روستاهای حوزه نفوذ کلانشهر تبریز به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتهاند. روش مطالعه مبتنی بر مطالعه میدانی )مشاهده مستقیم، تکمیل پرسشنامههای مختلف( میباشد. جهت بررسی و بیان روابط موجود بین متغیرهای تحقیق روش توصیفی- تحلیلی و برای بررسی آثار پیشین و تغییرات و تحولات صورت گرفته از روش اسنادی استفادهمیشود. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که افزایش وابستگیهای فضایی به لحاظ فیزیکی و اقتصادی باعث تسریع در تغییر کاربری اراضیروستاهای مورد مطالعه شده و از سوی دیگر قطعه بندیهای آزاد توسط سازمانها و ارگانهای مختلف و بورس بازی گسترده زمین به تغییرات کاربری اراضی روستاهای مورد مطالعه دامن زده است. در واقع نزدیکی روستاهای مورد مطالعه به بزرگترین قطب جمعیتی،صنعتی وخدماتی شمال غرب کشور) شهر تبریز( و نیز ارتباط سریع و آسان روستاها به این شهر سبب گردیده، تا تأثیرپذیری زیادی از شهر مزبور داشته باشند