سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا صالحی – دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیرا
مسعود حقیقت – رئیس کارگروه هواشناسی کشاورزی اداره کل هواشناسی استان فارس، ایران
سلیمه هدایت – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیر
حسن صالحی – دانشیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایر

چکیده:

یکی از سبز فرش های مهم و کاربردی در بیشتر کشورهای که دارای مناطق برزخی (Transition zone) چمانواش بلند می باشند .با تاسف و با وجود تحقیقات زیاد کشورهای دیگر، در کشورمان ایران پژوهش های کمی در مورد این گونه و همچنین خاستگاه های رویی آن انجام شده است. بدین منظور پژوهشی در طی ۳ مرحله از تاریخ تیرماه ۱۳۸۸ تا شهریور ماه ۱۳۸۸ به انجامشد و در مجموع از ۶۱ منطقه ایران نمونه ها جمع آوری شدند و به وسیله دستگاه تعیین موقعیت جهانی و نرم افزار گوگل ارث طول و عرض جغرافیایی و همچنین ارتفاع منطقه ها مشخص گردید. سپس نیازهای اکولوژیکی این گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت و ارتباط بین عوامل اکولوژیکی و پراکنش گیاه مشخص گردید و با استفاده از نرم افزار های مرتبط با GIS مناطق مستعد رویش آن ارزیابی شد. نتایج نشان داد که رشد چمانواش تحت تاثیر عوامل دمایی، رطوبتی و ارتفاع می باشد و برای رشد بهتر نیاز به نور متوسط دارد. همچنین نتایج نشان داد که بهترین مناطق رشد آن در ایران شمال غربی ایران، مناطقی از استان تهران و شمال استان خراسان شمالی می باشد.