سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد مهدی دوالی – مربی بخش مدیریت،اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
سعید فرجام – مربی بخش مدیریت،اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
مهدی نساجی کامرانی – مربی بخش مدیریت،اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده:

یکی ازمهمترین اهداف درهرسازمانی ارتقا بهره وری سازمان می باشد که ایجاد انگیزش درنیروی انسانی به عنوان با ارزشمندترین سرمایه های سازمان ها مهمترین عامل بهره وری درسازمان می باشد هرقدرافرادنیازهای ارضاشده بیشتری داشته باشند رفتارشان عقلایی تر و منطقی تر خواهد بود لذا یکی ازوظایف مهم سازمان ها شناخت نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزش درآنان می باشد مدیرانی که درایجاد انگیزش کارکنان موفق می باشند اغلب محیط درونی و بیرونی را به گونه ای می سازند که هدفها محرک مناسب برای ارضا نیازکارکنان باشد تحقیق حاضر با موضوع بررسی عوامل انگیزشی موثربربهره وری کارکنان دانشگاه های پیام نوراستان چهارمحال وبختیاری براساس مدل آلدرفرتهیه شده است جامعه آماری ما دراین پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه های پیام نوراستان درسال تحصیلی ۹۱-۹۰ می باشد که تعداد آنها برابر ۱۶۶ نفر است بدین منظور تعداد ۱۶۶ پرسشنامه استاندارد بین کلیه کارکنان توزیع شد که تعداد ۱۶۴ پرسشنامه برگشت داده شد