سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راحیل زرپوش – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حمیدرضا شایان – استاد دانشکده معماری دانشگاه جندی شاپور دزفول
محمدابراهیم مظهری – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پیاده رو ها معابری هستند که نقش مؤثری در تعامل اجتماعی افراد جامعه داشته و باید طراحی آنها به گونه ای باشد که قابلیت دسترسی و کاربری برای همه ی افراد جامعه ، از جمله شهروندان معلول فراهم گردد . توجه به عواملانسانی مؤثر در طراحی پیاده رو ها می تواند سهولت دسترسی و امکان آمد و شد را برای شهروندان معلول ارتقاء بخشد. این عوامل انسانی عبارتند از: نحوه ی دسترسی ، رنگ ، مقیاس انسانی ، تناسب ارتفاع ، امنیت . هدف این مقالهپرداختن به چگونگی تأثیر گذاری عوامل انسانی در طراحی و توسعه پیاده رو های مناسب و تحلیل رابطه ی آن ها است . روش تحقیق حاضر بر پایه ی روش تحقیق همبستگی یا همخوانی و با استفاده از مطالعات نظری ، بررسی وتحلیل تحقیقات انجام شده در این زمینه ، صورت گرفته است . براساس مطالعات انجام شده، ویژگی های انسانی وکالبدی پیاده روها از معیار های مهم سنجش کیفیت دسترسی های پیاده ی شهری برای معلولان محسوب می شود.تحلیل نتایج این پژوهش نشان می دهد که با توجه به عوامل انسانی مؤثر می توان به روشن شدن نیازها و تدوینالگوهای پیاده رو های مناسب برای معلولان دست یافت