سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ندا نجدعباسی –
حسن صدیقی –
غلامرضا پزشکی راد –

چکیده:

افزایش جمعیت، محدودیت منابع آب و خاک، نیاز روز افزون به غذا و حتی صادرات محصولات غذایی، بشر راوری هستهای خدمات برجستهای را ناگزیر، محتاج علمی نموده که بتواند به این نیازها پاسخ دهد، که در این راستا فن در زمینه تحقیقات کشاورزی ایفا نموده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر در جهت توسعه و ترویج تحقیقات کشاورزی هستهای میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی _همبستگی است. جمعیت آماری این تحقیق شامل ۱۶۵ نفر از کارشناسان پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج که در طرحهای مرتبط با کشاورزی فعالیت داشتند، میباشد. میزان نمونه بر اساس جدول مورگان ۹۷ نفر تعیین شد که برای انتخاب نمونههای مورد مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل پرسشنامههای جمع آوری شده با نرم افزار SPSS 16 انجام گردید. روایی ظاهری و محتوای پرسشنامه، با نظر برخی از متخصصان گروه کشاورزی هستهای و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی انجام گرفت. نگرش کارشناسان به توسعه تحقیقات کشاورزی هستهای به عنوان متغیر وابسته این تحقیق در نظر گرفته شد که ضریب اعتبار آن با آزمون پیشاهنگ در جامعه آماری مشابه از ۲۰ نفر از کارشناسان پژ وهشکده کشاورزی هستهای با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ ۰/۸۷ بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد، بین متغیر وابسته و متغیر مستقل عوامل اقتصادی-اجتماعی، همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد، به عبارتی عوامل اقتصادی-اجتماعی در پیشبرد اهداف تحقیقات کشاورزی هستهای نقش مؤثری را به عهده دارد. همچنین بین میزان تحصیلات کارشناسان با دیدگاه آنها به توسعه و ترویج تحقیقات کشاورزی هستهای تفاوت معنیداری بدست آمد بدین معنی که کارشناسان با تحصیلات متفاوت دیدگاههای مختلفی نسبت به نقش فناوری هستهای در تحقیقات کشاورزی داشتند.