سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اردوان قربانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
اصغر باقری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
روح الله دبیری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
حسین کاویان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

عوامل متعددی باعث تغییرات منفی در وضعیت کیفی و کمی منابع طبیعی می گردد که به سیر نزولی و تخریب شدید خاک و پوشش گیاهی و در نهایت باعث کاهش درآمد بهره برداران، وقوع سیلاب های مخرب، مهاجرت روستاییان و عشایر به شهر و فقر بهره برداران منجر می گردد. هدف این مقاله، بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر در تخریب مراتع حوزه آبخیز سقزچی چای شهرستان نمین بر پایه پرسشنامه و نکته نظرات بهره برداران در ارتباط با مراتع بوده است. نظرسنجی طی پرسشنامه ای به صورت کتبی از بهره برداران حوزه انجام شد. نمونه گیری به صورت احتمال از نوع طبقه ای بوده و پرسشنامه ها توسط بهره برداران و دامداران روستایی در مجموع ۱۰۷ پرسشنامه تکمیل گردید و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که زیادی دام، چرای زود هنگام، شخم و تبدیل اراضی طبیعی و به دنبال آن تخریب پوشش گیاهی به ترتیب بیشترین سهم تخریب را به خود اختصاص داده و عواملی مانند چرای مفرط، قاچاق چوب، تخریب خاک و دیگر عوامل تخریب، کمترین نقش را در تخریب مراتع دارند