سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیاوش بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
قاسم همدمی –
کاکا شاهدی –
علیرضا منیدری –

چکیده:

در این مطالعه برای بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی حوضه آبخیز امام کندی و شناخت مشکلات موجود در حوضه، از فنون اصلی بررسی های اقتصادی – اجتماعی یعنی پرسشنامه، مشاهده مستقیم، مصاحبه و هم چنین جمع آوری اطلاعات از قبیل تحقیق آماری و بررسی کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. برای این کار در جهت دستیابی به جامعه آماری، پس از تهیه نقشه های توپوگرافی به مقیاس ۵۰۰۰۰/۱ و بازدید اولیه اقدام به تهیه و تکمیل پرسشنامه عمومی از روستاهای حوزه گردید. در پرسشنامه اطلاعات عمومی با مراجعه به اعضای شورای اسلامی روستا و معتمدین روستاها تکمیل شد. و در مرحله بعد، پرسشنامه با مشارکت توسط شوراها و معتمدین روستاها کامل گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد، به طور کلی مشکلات اقتصادی موجود در منطقه از قبیل کمبود آب، بی سوادی و کم سوادی بهره برداران، کمبود درآمد بهره برداران، قطعه ای و پراکنده بودن اراضی، دام مازاد برظرفیت مراتع و وقوع سیل های شدید درسال های اخیر باعث تخریب مراتع شده است.