سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فتانه اتباعی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
زینت سلیمی – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

هویت و ویژگیهای یک شهربرگرفته ازکیفیت های بصری تک عناصر موجود درآن است انچه که امروز بیشتر ازهرچیزی دراطرافمان برما رخ می نماید شهرهایی تهی از مضمون است که درگوشه و کنار آن ساختمان هایی سربراورده که تنها برپایه معیارهای کمی و بی خاصیت شکل گرفته است این درحالیست که سرزمین ایران از گذشته ای غنی و با ارزش درمعماری برخوردار است و معماری ناهماهنگ شهرهای امروز ما روزبروز ارزش معماری گذشته را برما نمایان می سازد با تحقیقات انجام شده به نظر می رسد ورود مدرنیته به ایران باعث ایجاد شرایط جدید از جمله خواسته های تازه و کارفرمایان متفاوت و شرایط اجتماعی اقتصادی متفاوت شده که این مساله باعث ایجاد معماری بسیار متفاوتی شد که دراین میان بسیاری از اصول و ویژگیهای معماری ایرانی فراموش گردید دراین مقاله که مبتنی برروش تحلیلی توصیفی است سعی شده تا با بررسی دگرگونیهای معماری ایران طی این چندده آسیبهای معماری معاصر را ازنقطه نظر های مختلف بررسی نموده و با رجوع به معماری گذشته ویژگیهای قابل تکرار آن را شناسایی نماید.