به طور کلی دو عامل اصلی گرفتگی غشا در صنایع لبنی عبارتند از :

. ترکیب و خواص سیال شوینده

. کیفیت آب مصرفی جهت شستشوی غشا

در مورد گرفتگی غشاء طی فرآیند فیلتراسیون آب پنیر اطلاعات گسترده ای موجود است ولی در مورد گرفتگی غشاء در اثر فیلتراسیون شیر پس چرخ، دوغ کره یا شیر منعقد شده اطلاعات کمی در دسترس است [٨].

 گرفتگی غشاء طی عملیات فیلتراسیون آب پنیر دو نوع عمده آب پنیر وجود دارد :

. آب پنیر شیرین (Sweet whey) از پنیرهایی که توسط آنزیم رنت منعقد شده اند استخراج می شود و PH آن بالاتر از ۵ می باشد.

. آب پنیر اسیدی (Acid whey) از پنیرهایی که توسط اسید منعقد شده اند استحصال می شود. ویژگی آن PH پایین تر از ۵ و داشتن مقدار مواد معدنی بالا بویژه فسفات کلسیم می باشد.

اگر آب پنیر بدون اعمال فرآیند حرارتی ذخیره گردد امکان رشد میکروبی در آن وجود دارد که این امر PH آب پنیر را تغییر می دهد و  باکتریها نیز موجب گرفتگی غشاء در حین عملیات فراپالایش می شود. معمولاً اجزاء زیر موجب گرفتگی غشاء در هنگام فراپالایش آب پنیر می شوند:

. پروتئین ها

. مواد غیر آلی

. چربی ها[٨].