سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حبیب سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
کیوان کاکابرایی – عضو هیئت علمی و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
نیکزاد قنبری – کارشناس ارشد مشاوره

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی عوامل استرس زای شغلی و میزان شیوع استرس در معلمان طراحی شدها ست دراین پژوهش تعداد ۱۵۰ نفر از معلمان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. دراین پژوهش از مقیاس تی اس اس که یک مقیاس ۶۶ سوالی است و توسط کایریاکو و ساتکلیف ۲۰۰۳ ساختهشده استفاده شدهاست و داده ها با استفادهاز آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل گردید یافته ها و نتیجه گیری : استرس شغلی معلمان زن و مرد تفاوت معنی داری ندارند همچنین میان استرس شغلی و وضعیت تاهل سطح تحصیلات سنوات خدمت و وضعیت استخدامی همبستگی معنی داری مشاهده نشد.