سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید ترنج زر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات محیطی به ویژه خصوصیات خاک و تعیین مهمترین خصوصیات خاکی موثر درتغییرات کمی گیاهی درتیپ های مختلف واقع شده است منطقه مورد مطالعه درمراتع وشنوه استان قم می باشد پس از بازدید صحرایی ۶تیپ پوشش گیاهی شاخص انتخاب شد و درهرتیپ به روش تصادفی سیستماتیک از خاک و پوشش گیاهی نمونه برداری شد پارامترهای نمونه برداری از پوشش شامل درصد تاج پوشش و تراکم گیاهان موجود درمنطقه می باشد نمونه برداری خاک به تفکیک مرزافقها از دو عمق ۳۰-۰ و۶۰-۳۰ سانتی متر انجام شد برای تجزیه تحلیل اطلاعات بدست آمده از روشهای آماری تجزیه واریانس استفاده شد نتایج بدست آمده نشان میدهد عوامل خاکی درتغییرات پوشش گیاهی تاثیر عمده ای دارد هرچند این تاثیرات صددرصدنیست به عنوان یک نتیجه کلی گیاهان به آن دسته از فاکتورهایی که به جذب مواد غذایی و آب کمک می کند گرایش مثبت نشان میدهد بطوریکه درتیپهای مورد مطالعه ماده آلی بافت آهک سنگریزه به ترتیب بیشترین رابطه را با گونه های گیاهی مورد مطالعه دارند.