سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد رضا خوانساری – کارشناس ارشد روان شناسی بالینی- اراک- کلینیک مشاوره و روانشناختی سلام
امین مرادنژاد – کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور دزفول
محمدباقر کوپائی – کارشناس ارشد جامعه شناسی- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور دزفول
فاطمه جاویدی – کارشناس ارشد جامعه شناسی-مدرس دانشگاه پیام نور دزفول

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش به وندالیسم در بین دانش اموزان دبیرستان های شهر اهواز می پردازد. در این بررسی به صورت ترکیبی از دیدگاه های جامعه شناختی انحرافات نظیر نظریه ی انومی و ساختار خانواده ولیام گود، رویکرد جامعه پذیری، نظریه ی کنترل اجتماعی و نظریه ی خرده فرهنگی و نظریه های روانشناسی اجتماعی انحرافات از قبیل نظریه ی یادگیری اجتماعی و همنشینی افتراقی ساترلند در کنار نظریه های وندالیسم نظریه ی وندالیسم هوبر، موزر و کلارک در جهت تبیین فرضیات تحقیق استفاده شده است. روش تحقیق پیمایشی و شیوه گرداوری داده ها نیز استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه اماری در این بررسی کلیه دانش اموزان دبیرستانی شهر اهواز می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۴۰۰ نفر از نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که گرایش به وندالیسم یا متغیرهای سن ، جنس، احساس نابرابری و هیجان طلبی رابطه معتا داری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که متغیر احساس نابرابری و هیجان طلبی تاثیرگذار ترین عوامل بر میزان گرایش به وندالیسم می باشند به گونه ای که متغیر احساس نابرابری تاثیر مستقیم و متغیر هیجان طلبی نیز تاثیر مستقیم بر میزان گرایش به وندالیسم دارند.