سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیده مریم صفوی مقدم – کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی،دانشگاه فردوسی مشهد
محسن نوغانی – استادیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به رفتار تخریبی (وندالیسم) در بین نوجوانان شهرمشهد بوده است. دراین پژوهش وندالیسم عبارت از رفتارهای نا به هنجار که به صورت ارادی، آگاهانه منجر به تخریب اموال وامکانات عمومی شهر می گردد. روش این پژوهش، پیمایشی وابزار بکار رفته پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش نوجوانان بوده که ۲۰۰ نفردر مقاطع تحصیلی راهنمایی ودبیرستان شهر مشهدکه به روش نمونه گیری خوش ای چند مرحله ای به تصادف و با دقت احتمالی مطلوب ( ۰٫۰۵ d= وضریب اطمینان ۹۵ %انتخاب گردیده است. نتایج تحقیق حاکی ازآن بود که نوجوانانی که گرایش به رفتار تخریبی داشته اند از حیث جنسیت والگوی گذران اوقات فراغت وهمنوایی با همسالان متفاوت بوده اند. نتایج بدست آمده از کاربرد مدل تبیینی از طریق رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که تمایل به رفتار وندالیستی (تخریبی) متاثر از عوامل متعددی است که در شبکه ای از روابط علّی با یکدیگر در ارتباط هستند. دراین مدل همنوایی با همسالان وگذران اوقات فراغت گرایش به وندالیسم را تقویت می کند.