سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا رضایی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
سردار فتوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

فرهنگ کار نقش بنیادی وزیر بنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد به نظر اکثر کارشناسان اقتصادی، فرهنگ و اخلاق کار در ایران نسبتا ضعیف بوده و فقدان این فرهنگ در جامعه به عنوان یک معضل اقتصادی، اجتماعی تلقی می شود با توجه به افزایش تعداد کارکنان زن در ایران در این پژوهش سعی در ریشه یابی و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر فرهنگ کار زنان شده است. روش بکار رفته در این پژوهش پیمایشی است. در مجموع، ۳۰۰ نفر از کارکنان زن در بخش دولتی از ۳ شهر ایلام به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب شده اند. پس از استخراج نتای پرسشنامه ها، داده ها به آزمون کندال تااوبی (Kendall’s tau-b) و با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که طبقه اجتماعی افراد، نوگرایی و رضایت شغلی اثرات مستقیم و بیگانگی از محیط کار اثرات معکوس بر فرهنگ کار دارند و این فرض که اعتماد اجتماعی رابطه معناداری با فرهنگ کار دارد رد شده است.