سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا رزاقی اورکلو – کارشناس ارشد جامعه شناسی- کارشناس نیاز سنجی آموزش شرکت بهره برداری متر

چکیده:

این تحقیق با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتار شهروندان در استفاده از راه آهن شهری تهران در سال ۱۳۸۸ می باشد. از میان مجموع نظریه ها و دیدگاه های بررسی شده برای تدوین چهارچوب نظری و فرضیات از نظریه های یادگیری اجتماعی باندورا، نظریه کنش موجه آیزن و فیش باین، نظریه رضایت اجتماعی فریدینبرگ، نظریه کنترل اجتماعی و نظریه کنش اجتماعی پارسنز استفاده شده است. روش پژوهش در این مطالعه پیمایش بوده و اطلاعات لازم بوسیله ابزار پرسشنامه از میان شهروندان تهران جمع آوری شده است. از میان فرضیه های تحقیق بین مشاهده شهروندان، آگاهی شهروندان از قوانین و عملکرد مترو ، اعتماد شهروندان، رضایت شهروندان از عملکرد، کنترل اجتماعی شهروندان و رفتار شهروندان در مترو رابطه معنادار وجود دارد و فرضیه های تحقیق تأیید شد. اما بین رسانه، تحصیلات، جنسیت، تاهل، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و رفتار شهروندان رابطه ای وجود نداشت و فرضیه تحقیق رد شد.