سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وکیل حیدری ساربان – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا قلی پور –

چکیده:

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثربرنگرش کشاورزی گندمکار شهرستان مشگین شهر پیرامون مدیریت آب زراعی میب اشد روش تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی تبیینی یا تحلیلی به شمار می رود جهت جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به کشاورزان گندمکار ساکن درمناطق روستایی شهرستان مشگین شهر که جامعه آماری تحقیق را شامل می شود مراجعه شد که دراین میان تعدادکل کشاورزان گندمکار شهرستان ۲۵۰۰ برآورد گردید. هم چنین برای تعیین حجم نمونه بهره بردارانکشاورزی ساکن درنقاط روستایی از طریق فرمول کوچران استفاده و درنهایت تعداد حجم نمونه تعداد کشاورزان گندمکار ۱۸۵ نفر تعیین گردید. افزون براین برای تعیین روایی محتوای پرسشنامه از نقطه نظرات کارشناسان مختلف نیز استفاده شد همچنین برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شد. که دراین تحقیق مقدار آلفای مذکور ۰/۸۲ محاسبه شد درنهایت تحلیل های آماری نشان داد به جز متغیرهای بعد نیروی کار خانوار منزلت اجتماعی و تجربه کشت گندم بین تمامی متغیرهای تحقیق بان گرش گندمکاران پیرامون مدیریت آب زراعی رابطه معنی داری وجود دارد.