سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نایبعلی رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ترویج و آموزش منابع طبیع
سید مهدی میردامادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ترویج و آموزش منابع طبیع
محمد حسین رزاقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ترویج و آموزش منابع طبیع
اردوان قربانی – دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مرتع و آبخیزداری

چکیده:

تعاونیهای آبخیزداری با هدف گسترش مشارکت مردمی در حفظ و احیای منابع طبیعی در دهه ۱۳۶۰ در دستور کار سوازمان جنگلها و مراتع کشور قرار گرفت و تاکنون پیشرفت هایی داشته است. جهت جلب مشارکت ساکنان یک حوزه آبخیز بورای شورکت در برنامه های آبخیزداری باید عوامل تاثیر گذار مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق بررسی عوامل آموزشوی ترویجوی مورتبط بوا – حوزه آبخیز سقزچیچای و ریشهیابی مشکلات تعاونی آبخیزداری در استان اردبیول صوورت گرفتوه اسوت. ایون تحقیوق بوه روش پیمایشی انجام و پرسشنامهای جهت گردآوری داده ها تهیه شد. پرسش شوندگان جامعه آمواری ایون تحقیوق اهوالی عضوو تعواونی آبخیزداری روستاهای سوها، سقزچی، حور، تفیه و رز به تعداد ۱۱۵ نفر می باشند که داخل حوزه آبخیز سوقزچی چایی ساکن هستند. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ استفاده شده است و نتایج جموع بندی اظهارات مصاحبه شوندگان نشان داد بخش قابل توجهی از بهره برداران حوزه (۸۷، ۴۰%) آشنایی خیلی کم با پروژه های احیاء و اصلاح دارند و نسبت به فرایند مشارکت در تعاونی آبخیزداری در سطح آزمون ۰/۰۱ – α معنی دار و نوع رابطه معکوس و با شدت بسیار قوی معادل ۰/۸۲۵ برآورد شده است که تمایل بیشتری به مشارکت در تعاونیها، نشان داده اند در صورتی که با افزایش آگاهی تمایل به مشارکت، کمتر بوده است و بهره برداران با بخشی از برنامه ها که مالکیت آنها را تضمین نماید تمایل بالایی نشان می دهند.