سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا امیرزاده مرادآبادی – کارشناس ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی
مرتضی آسپیرا – کارشناس ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی

چکیده:

خرما یکی از مهمترین اقلام صادرات غیر نفتی ایران است که صادرات آن قدمت طولانی دارد. با توجه به کاهش سهم ایران در صادرات جهانی خرما و افزایش سهم رقبای تجاری آن طی سالهای اخیر، بررسی عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات این محصول ضروری است. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر عرضه صادرات خرمای ایران طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۴۶ است. به منظور بررسی روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین عرضه صادرات خرما و سایر متغیرهای توضیحی و با توجه به تناسب ویژگیهای دادههای مورد مطالعه، از الگوی همانباشتگی جوهانسن- جوسیلیس و تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین تابع بلندمدت عرضه صادراتی خرما نشان میدهد که افزایش یک درصدی در نرخ ارز واقعی (RER) با افزایش ۰/۴۰ درصدی در میزان صادرات همراه است. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میزان تولید و قیمت صادرات تأثیر مثبت بر میزان صادراتی خرما دارد.. علاوه بر این ، نتایج حاصل از رابطه کوتاهمدت نشان میدهد که حدود ۹۳ درصد از انحرافات کوتاهمدت عرضه صادرات از مقدار تعادلی درازمدت آن طی یک دوره تعدیل میشود. بنابراین با توجه به بالا بودن سرعت تعدیل در مدل، میتوان به اثرگذاری سیاستها در کوتاهمدت امیدوار بود.