سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهناز پورعبداله – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران
داریوش ستارزاده – عضو هیئت علمی،گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده:

امروزه رشد ساختمانهای بلند با توجه به خصوصیات ویژگی های آن در کنار آثار مثبت با تهدیداتی نیز همراه است با توجه به اینکه نقاط قوت و ضعف در طراحی برج های بلند مرتبه و عناصر کالبدی فضایی آن، بر علوم رفتاری و سازه ای انسان تاثیر مستقیم دارد، لذا وظیفه ای بس حساس بر عهده معماران می باشد تا با ارائه راهکارهای مفید، کمترین صدمه بر روح و روان و نیز جسم انسان وارد شود. در مقاله حاضر بررسی های به عمل آمده در نمونه های برج های جهان در جهت رسیدن به شناخت عناصر کالبدی و فضایی برای بررسی مطالعات انسان سنجی و ارگونومی اهداف پژوهش خواهد بود. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی– توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. لذا این نوشتار با مبنا قرار دادن جداول، به تحلیل هندسه، فرم و نحوه بهره گیری از تهویه و روشنایی در برج های چند منظوره جهان می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که که از میان نمونه های موردی فرم های هندسی مکعبی به لحاظ داشتن مقیاس انسانی و متقارن بودن در نما و سازه از لحاظ تاثیر بصری و روانی و نیز رفتارهای مفید خواهند بود.