سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی گودرزی سروش – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مشکوه مرسلی – ، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

مسئله اصلی در معماری معاصر جهان امروز، قطع ارتباط میان معماری بومی و نیازهای مدرن اس ت.ضروری است تا متدهای استفاده شده در دنیای قدیم را به منزله سمبلی از راهحلهای سبز یادآوری کردو سپس، آنها را توسط پیشرف تهای تکنولوژیک عصر حاضر با دنیای جدید تطبیق دا د. یکی از سمبلهای معماری پایدار، معماری سنتی ایرانی است که به موضو عهای اکولوژیکی و کارایی انرژی، همبه لحاظ پایین بودن قیم ت اولیه و هم به لحاظ پایین بودن قیمت جاری و کارکردی بنا، پاسخگو بوده است. دلیل لزوم مرور راه حلهای گذشته برای تطبیق با شرایط سخت آب و هوایی، این است که معماریآن روزها حاصل پروسه متداوم معماری محلی بوده است که از نسلی به نسل دیگر در طی زمانی طولانی منتقل شده است و جایگاه و پیوستگی آنها توسط آزمون و خطا طی صدها سال آزمایش م یشد.توجه وبازگشت به زمانهایی که هنوز استفاده از انرژ یهای فسیلی و تجدیدناپذیر متداول نشده بود، م یتواند راهگشای دستیابی به راه ح لهای بسیار ارزشمندی برای استفاده مؤثر از انرژ یهای پاک در اختیارمان قرار دهد. معماری پایدار،دارای اصول و قواعد مخصوص خود است و به طور کلی این شش اصل را در بر می گیرد : حفظ انرژی، هماهنگی با اقلیم ،کاهش استفاده از منابع جدید مصالح ، برآوردن نیاز های ساکنان ، هماهنگی با سایت ، کل گرایی. به هر حال برخی از راه حل ه ای پیشبینی شده توسط پیشینیان با تکنولوژی آن زمان تطابق داشته اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی می توان راهکارهای بهتری برگرفته از راهکارهای سنتی به کار بر د.به عنوان مثال به کار بردن دیوارهای قطور یک متری در زمان حاضر نمیتواند راهکارمناسبی برای جلوگیری ازانتقال حرارت و نفوذ سرما باشد ویا لااقل بهترین راه نیس ت. اما یک جهت گیری صحیح نسبت به باد مزاحم میتواند در هر زمانی مناسب باش د. در این مقاله سعی می شود با مطالعه در مورد ویژگی های معماری سنتی از نظر پایداری و با توجه به نکات مثبت و قابل تطبیق شیوه زندگی امروزی و با بهره گیری از مزایای تکنولوژی در طراحی محیط مسکونی فرصتی فراهم شود که در ادامه روند مذکور و در تطبیق و ترکیب آن با شرایط زمانی حال در راستای توسعه پایدار گام های بیشتری برداشته شود.