سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر اخلاق روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید صادقی – استادیاران دانشگاه آزاد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی جهرمی –

چکیده:

دراین تحقیق محلول پاشی با کود ایرانی گرین دراپ و کود اسپانیایی بیومیکس درسال ۱۳۹۰ روی درخت سیب گلاب رقم کهنز انجام گرفت آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی اجرا شد که درآن دو نوع کود گرین دراپ و بیومیکس و چهارسطح کود صفر و ۲۵۰و۵۰۰و۱۰۰۰ میلی گرم درلیتر مورد استفاده قرارگرفت درمواقع برداشت صفات سفتی بافت میوه چگالی آب میوه وزن و تعدادمیوه اندازهگیری شد نتایج نشان داد که محلول پاشی کودها تاثیر درسفتی بافت میوه نداشت محلول پاشی کود گرین دراپ درغلظت های ۲۵۰و۵۰۰ میلی گرم درلیتر باعث افزایش وزن و تعدادمیوه سیب شد چگالی آب میوه درغلظت های مختلف کود کاهش یافت و درشاهد بیشترین مقدار را دارا بود.