سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس هانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدمهدی طهرانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آب و خاک تهران

چکیده:

بهمنظور بررسی عناصر روی آهن وبور برعملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای درسال ۱۳۹۰ یک تحقیق مزرعه ای دردانشگاه آزاد اسلامی واحدساوه اجرا شد تیمارهای کودی شامل سه سطح روی ۰و۳و۶درهزارسولفات روی سه سطح آهن ۰و۳و۶ درهزارسولفات آهن و دو سطح بور۰و۳درهزاراسید بوریک به صورت فاکتوریل درقالب بلوکهای کاملا تصادفی درسه تکرار مقایسه شده اند صفات وزن خشک و ترکل گیاه و بلال تعداددانه دربلال تعدادردیف دانه عملکرد دانه وزن هزاردانه عملکرد بیولوژیکی غلظت ومحتوای برروی و اهن درکل اجزای گیاه به تفکیک اندازه گیری شد نتایج نشان داد که محلول پاشی سولفات روی بروی عملکرد دانه درسطح احتمال ۵درصد اختلاف معنی داری نشان داد همچنین محلول پاشی عنصر بوربروزن هزاردانه شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی درسطح احتمال۵درصد اختلاف معنی داری نشان داد اثرمتقابل عناصر روی بورو آهن بروی وزن هزاردانه معنی دار بوده است.