سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد غفاری گوشه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی رزاز – استادیار و عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز
سید قدرت الله سیف السادات – استادیار و عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله به بررسی اصول عملکرد نمونه ی جدیدی از محدود سازهای جریان خطا به نام محدود ساز جریان خطای ابر رسانای اکتیو (ASFCL) در کنترل جریان خطا به هنگام وقوع خطاهای متقارن و نامتقارن پرداخته شده است. در صورت استفاده از این نوع محدودساز، به دلیل اضافه شدن امپدانس محدود ساز به مدار، این امپدانس به امپدانس اندازه گیری شده توسط رله ی دیستانس اضافه شده و باعث عملکرد غلط رله ی دیستانس می شود که جهت رفع این مشکل از فرمول های تصحیح امپدانس در مدهای مختلف تعریفی استفاده شده است. شبیه سازی سیستم سه فاز شامل ASFCL در نرم افزار MATLAB/SIMULINK انجام شده است و نتایج شبیه سازی از نظر میزان محدود سازی جریان خطا با عملکرد مبدل PWM در زمان تشخیص خطا و بعد از آن و همچنین عملکرد رله ی دیستانس بدون استفاده از فرمول های تصحیح هر مد و با وجود آن مورد بررسی قرار گرفته است.