سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد شاه امیری – کارشناس ارشد زراعت
زهرا توحیدی – کارشناس گیاه پزشکی
علیرضا یزدانی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر مصرف کودهای حاوی آهن و روی برخصوصیات کمیگندم و رقم های مرودشت داراب ۲ و چمران با استفاده از آزمون فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار دردهستان نصر واقع درحومه شهرستان شیراز درسال زراعی ۸۸-۸۷ به اجرا درآمد فاکتور A رقم درسه سطح مرودشتa1=و a2=2 داراب و a3=چمران ,فاکتور B تیمار کودی درچهارسطح شاهد =b1 و کود روی =b2 و کود آهن =b3 و مخلوط آهن وروی =b4 بودند آهن و روی هریک به مقدار ۳۰ کیلوگرم درهکتار درزمان کاشت به خاک اضافه شد و بقیه آنها با غلظت یک درهزار در۳ مرحله پنجه زنی ساقه رفتن و گل دهی محلول پاشی شد با مصرف سولفات روی تعدادسنبله درواحد سطح و تعداددانه درسنبله به ترتیب ۹۷و۱۴/۶ افزایش یافت با مصرف سولفات روی میزان وزن هزاردانه ۰/۹۱ افزایش یافت این درحالی بود که سایرتیمارهای کودی نیز نسبت به شاهد معنی دار شدند.