سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد
منصور سراجوقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
پیام پزشکپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
سجاد احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

به منظورارزیابی ماش سبز درکشت مخلوط ماش و ذرت آزمایشی درتابستان ۸۹ درشهرستان همدان بصورت کرتهای خرده شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار انجام شد تیمارهای آزمایش در۵ سطح نسبت اختلاط ذرت – ماش شامل (p4)75:25,(p3)50:50,(p2)25:75,(p1)0:100و (p5)100:0 قرار داده شدند درنمونه برداری ها تمام فاکتورهای اجزا عملکرد ماش اندازه گیری شدند نتایج بدست آمده نشان داد اثرنسبت های اختلاط ذرت وماش معنی دار بود براین اساس نسبت مخلوط ۷۵درصد +۲۵درصد ماش بالاترین تولید را به خود اختصاص دارند و ازنظر افزایش اجزای عملکرد دررتبه اول تیماری از ن ظر مقایسه میانگین ها قرارگرفتند.