سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فخرالدین قاسمی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
هوشنگ قمرنیا – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
حسن مشایخی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

یکی از راههای استفاده بهینه از آب، به کار گیری روش های مدرن آبیاری از جمله آبیاری قطره ای نواری است. در این تحقیق جهت بررسی کارایی آبیاری قطره ای نواری، در زمینی واقع در دانشکده کشاورزی در شهرستان کرمانشاه اقدام به کشت گیاه سیب زمینی شد. سیب زمینی کاشته شده رقم آگریا و تیمارهای اعمال شده در این تحقیق کاربرد ۵%، ۷۵% و ۱۰۰% نیاز آبی گیاه سیب زمینی بود. طول نوارها ۱۲ متر و فاصله پشته ها ۷۵ سانتیمتر بود. نیاز آبی گیاه با روش تشتک تبخیر و با اعمال ضریب گیاهی تعیین گردید. شاخص های ارزیابی شامل مقایسه عملکرد محصول، راندمان کارایی مصرف آب، پیاز رطوبتی و نحوه توزیع رطوبت بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد محصول مربوط به تیمار ۱۰۰% به میزان ۳۴,۴۵۵ تن در هکتار و پس از آن تیمار های ۷۵% و ۵۰% به ترتیب با ۲۵/۹۴ و ۱۹/۱۷ تن در هکتار بو د. کارایی مصرف آب نیز برای تیمارهای ۱۰۰%، ۷۵% و ۵۰% به ترتیب ۳/۳۵، ۳/۵۵ و ۳/۵۹ کیلوگرم غده سیب زمینی به ازای مصرف هر متر مکعب آب به دست آمده است. با مقایسه عملکرد محصول در نرم افزار SAS، تیمارها در گروه های مختلف قرار گرفتند و تفاوت معنی داری بین آنها مشاهده شد.