سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نسیم دهبان ایوان استخری – دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان ایران
ابراهیم امیری –
مجید عاشوری –
علی عبدزاده گوهری –

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد گیاه بادام زمینی درمیدریت دورآبیاری و مقدار آب مصرفی آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی درسه تکرار با تیمار اول شامل بدون آبیاری و آبیاری بادورهای ۶و۱۲و۱۸ روز و تیمار دوم مقادیر مختلف آب مصرفی شامل ۱۰و۲۰و۳۰و۴۰ میلی متر درشهرستان آستانه اشرفیه واقع دراستان گیلان درسال زراعی ۹۰ اجرا شد نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت آبیاری و مقادیر مختلف آب مصرفی و اثر متقابل آنها برعملکرد بیولوژیک عملکرد غلاف و عملکرد دانه درسطح یک درصد معنی دار بود مدیریت آبیاری ۶روز و میزان اب مصرفی ۴۰ میلی متر بیشترین مقدارعملکرددانه را با میانگین ۴۲۲۷/۳ کیلوگرم درهکتار داشت