سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود مدرس پور – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه بهینهسا
سپهر صنایع –

چکیده:

لوله گرمایی مزایای فراوانی نسبت به سایر روشه ای متعارف انتقال گرما دارد و در سالهای اخیر کاربرد فراوانی در بازیافت گرما در کاربرد تهویه مطبوع پیدا کرده است و توجه زیادی به مسائل طراحی آنشده است. از آنجا که سیال درون لوله گرما در ناحیه اشباع کار می – کند، دمای آدیاباتیک آن یکی از شاخصهای مهم طراحی آن است که با محدودیتهای گرمایی که بیشینه انتقال گرمای لوله گرما را تعیین میکند نیز مرتبط است. در این مقاله پس از معرفی محدودیتهای گرمایی و ارائه روابطی برای آنها، برای چهار سیال کاری استون، فریون ۱۱ ، متانول و آب بررسی شده است و در نهایت بر اساس اطلاعات بدست آمده از این محدودیتها و عدد شایستگی بهترین سیال کاری برای کار در کاربرد تهویه مطبوع برای مطالعه موردی انجام شده انتخاب شده است