سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالمحمد واحدی نژاد – شرکت نوسعه منابع آب و نیروی ایران
مهدی رحیم پور –

چکیده:

در یک واحد نیروگاه آبی تغییرات سرعت و توان خروجی ژنراتور توسط گاورنر و از طریق تنظیم دبی آب ورودی توربین کنترل م یشود و در واقع سیستم گاورنر یکی از مه مترین اجزای مجموعه نیروگاه آبی بوده که عملکرد سیستم و تحلیلموضوعات طراحی شده بسیار حائز اهمیت است. وظایف اصلی این سیستم شامل مواردی از قبیل نگهداری و تنظیم سرعت واحد قبل از سنکرون شدن ، ثابت نگهداشتن فرکانس بعداز سنکرونیزاسیون، تقسیم بار بین واحدها در هنگام بهر هبرداری،تنظیم توان خروجی واحد متناسب با خواسته اپراتور و حفاظت واحد در مقابل سرعت فرار ناشی از قطع ناگهانی بار است. درنیروگاه کوهرنگ جهت کنترل ضربه قوچ باتغییر ستینگ گاورنر زمان بسته شدن ویکت گی تها تا حد رسیدن سرعت واحد به اوراسپید افزایش م ییابد، و با طراحی بیرن گها بر این اساس از اثرات تخریب ناشی از افزایش سرعت جلوگیری شده است. هرگاورنر از سه قسمت مهم تشکیل شده است، یک المان ح سکننده سرعت که سرعت توربین را حس کرده و خروجی تناسبی دارد، المان کنتر لکننده که سرعت توربین را با سرعت تعریف شده مقایسه م یکند و یک المان تقوی تکننده توان که نیروی لازمرا برای کنترل جریان آب در پاسخ به المان کنتر لکننده تولید م یکند. در سا لهای اخیر با توجه به پیشرفت قابل توجهتکنولوژی در تجهیزات ب ر قآبی و لزوم کنترل همه جانبه، گاورنرها نیز پیشرفت قابل ملاحظ های داشت هاند و ارائه مطلب در این زمنیه ابعاد بسیار وسیعی دارد لذا با توجه به این مهم مقاله حاضر سعی در توصیف اجزا و نحوه عملکرد انواع گاورنر درنیروگاه آبی کرده است.