سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید نامداری – دانشجوی کارشناسی ارشد
شاهین رفیعی – دانشیاران دانشگاه تهران
علی جعفری –

چکیده:

در این مطالعه به بررسی تأثیر رطوبت خاک و سرعت پیشروی بر دو شاخص قطر متوسط وزنی کلوخه MWD) میزان برگردان خاک، بهعنوان دو شاخص مهم مطرح در زمینه عملکرد گاوآهن پرداخته شد. برای این مطالعه از آزمایش کرتهای خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد. متغییر مستقل در این آزمایش رطوبت خاک در دو سطح ۱۰ و ۱۵ درصد (عامل اصلی) و سرعت پیشروی نیز در دو سطح ۳ و ۵/۵کیلومتر بر ساعت (عامل فرعی) بودند. متغییرهای وابستهی مورد مطالعه نیزMWD و میزان برگردان خاک بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش رطوبت خاکMWD کاهش و میزان برگردان خاک افزایش نشان میدهد. سرعت پیشروی نیز بر هر دو عامل و برگردان فوق تأثیر بسیار معنیداری نشان داد بهنحوی که با افزایش سرعت عامل بهبود یافتند. براساس مقایسه میانگینها، بهترین شرایط برای اجرای شخم انجام عملیات در رطوبت ۱۵ درصد و سرعت پیشروی۵/۵کیلومتر بر ساعت میباشد. با دقت در شرایط اجرای شخم نظیر رطوبت خاک و سرعت پیشروی، سطح مزرعهی شخم خورده، هموارتر و یکنواختتر شده و عملیات شخم ثانویه کمتری لازم میگردد