سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهلا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
عاطفه پرورش ریزی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
سعید عیسی پور – مدیر پروژه تهیه راهنمای خودکارسازی شبکه های آبیاری- مهندسین مشاور یک

چکیده:

خودکارسازی شبکه های آبیاری به منظور ارتقاء عملکرد شبکه ها به عنوان یکی از روشهای بهبود بهره برداری یک ضرورت است که خود نیازمند بکارگیری سیستم های کنترل می باشد. در این تحقیق کنترل کننده موضعی بالادست PI با منطق کنترل پس خورد و کنترل پیش خورد در سازه ابتدایی کانال، برای انحلال اختلالات دبی ورودی به کانال طراحی شد و عملکرد آنمورد ارزیابی قرار گرفت. کنترل موضعی بالادست از دیدگاه مدیریت بهره برداری کنترل منبع گرا ۱ تلقی می گردد زیرا در اینسیستم مقدار نیاز مصر فکنندگان با در نظر گرفتن مقدار آب موجود در بالادست بازه تأمین م یگردد. از آنجا که اینکنترل کننده در بسیاری از شبکه های آبیاری به صورت دستی استفاده می شود، هدف اصلی این تحقیق ارزیابی عملکرد این کنترل کننده در حالت خودکار است. در طراحی و اجرای الگوریتم کنترل از مدل هیدرودینامیک SOBEK در تلفیق با نرم افزارمت لب استفاده شد. در ابتدا کنترل کانال با توجه به برنامه زما نبندی تحویل آب برای شبیه سازی یک روزه به کار برده شد. سپس با ورود اغتشاش به کانال اصلی، الگوریتم کنترل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کنترل کننده طراحی شده از دقت و قابلیت مطلوبی در کنترل جریان و مستهلک نمودن اغتشاشات کانال مورد مطالعه برخوردار بوده و به خوبی امکان جایگزینی با سیستم بهره برداری سنتی را دارا است.