سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود خرمی وفا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
عزت الله نباتی – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد
جواد فرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، باشگاه پژوهشگران جوان، بروجرد، ایر

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه اثرات کشت مخلوط و تک کشتی ارقام گندم دیم بر روی عملکرد کاه و کلش و بقایای گیاهی تولیدی در این دو سیستم کشت آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در کرمانشاه و بروجرد در سال زراعی ۸۸-۸۹ به اجرا درآمد. سه رقم گندم نان (رصد، آذر ۲ و سرداری) در قالب ترکیب های مخلوط دوتایی و به صورت سری های جایگزین به نسبت های اختلاط ۰:۱۰۰ – ۳۰:۷۰ – ۵۰:۵۰ – ۷۰:۳۰ – ۱۰۰:۰ در سه سطح تراکم ۳۵۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ بذر در متر مربع در سه تکرار کشت شدند. اثر کشت مخلوط ارقام بر روی عملکرد دانه , عملکرد کاه و کلش و نسبت برابری زمین مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه مرکب دو مکان نشان داد کشت مخلوط موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه و عملکرد کاه و کلش نسبت به کشت خالص ارقام گردید . در مجموع دو مکان بیشترین نسبت برابری زمین (۱/۳۹) در تیمار کشت مخلوط رصد (۵۰%) + آذر ۲ (۵۰%) در تراکم ۴۵۰ بذر در متر مربع حاصل شد. به طور کلی در این آزمایش تیمار رصد (۷۰%) + آذر ۲ (۳۰%) در تراکم ۴۵۰ بذر در متر مربع به دلیل دارا بودن بیشترین عملکرد کاه و کلش تولیدی ، افزایش عملکرد دانه نسبت به تیمار برتر کشت خالص ارقام و نسبت برابری زمین معادل ۱/۱۹ به عنوان تیمار برتر معرفی می گردد.