سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد پرنیان – کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
یدالله مرتضوی – دکتری دانشگاه تهران
علی طاهری نجف آبادی – کارشناسی ارشد
عباسعلی خدادادی – دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق ارتقادهندهی روتنیوم با روش ترسیب شیمیایی فاز بخار به کاتالیست کبالت بر پایه آلومینا افزوده شد. کاتالیست ها دارای ۱۱ % وزنی کبالت بوده و به روش تلقیح تر ساخته شدهاند. پیش ماده تری روتنیوم دودکاکربونیل برای افزودن روتنیوم به کاتالیست سنتز فیشر تروپش انتخاب شد. در اثر افزودن ارتقادهنده، احیاپذیری کاتالیست بهبود داشته و موجب افزایش میزان تبدیل مونوکسید کربن میشود. درصد تبدیلمنوکسید کربن برای کاتالیست ارتقاداده شده نسبت به نمونه ی بدون روتنیوم در دمای ۲۲۲ درجه سانتیگراد حدود ۴۲ % بهبود نشان داد که دلیل آن برهم کنش مناسب روتنیوم با فاز فعال کبالت و احیاپذیری بیشتر فازفعال کاتالیستی میباشد. همچنین نمونهی ارتقاداده شده، گزینشپذیری برای محصولات سنگین هیدروکربنی را نسبت به کاتالیست بدون ارتقادهنده بهبود داد.