سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب یاوری – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم ، گروه م
حسن ایزانلو – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم ، گروه م
کاظم ندافی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد خزایی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم ، گروه م

چکیده:

بیو هیدروژن وبیو الکتریسیته می تواند نقش مهمی به عنوان سوخت در آینده ای نزدیک داتشه باشد. پیل سوخت میکروبی MFC‌ امکان به دست اوردن الکتریسیته از مواد زاید الی است. در MFC میکروارکانیسم ها به عنوان یک کاتالیست عمل می کنند تا انرژی شیمیایی ذخیره شده در مواد آلی را بطور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل کنند . در این مطالعه پیل سوخت میکروبی دو محفظه ای با جریان پیوسته ای از فاضلاب سنتتیک بر پایه گلوکوز به مدت ۷۲۰h در دمای (فرموال در متن اصلی مقاله) ۲۰c راهبری شد. زمان ماند هیدرولیکی به عنوان یک فاکتور اثرگذار در دصد حذف COD‌ محلول شناخته شد و بیشترین درصد حذف در محدوده زمانی ۱/۵ تا ۲/۵ ساعت به ۴۹% رسید. زمان ماند بهینه برای دستیابی به بیشترین بازده حذف زمانهای ماند هیدرولیکی ۱/۵ و ۲/۵ ساهتمی باشد که این محدوده زمانی می تواند به عنوان زمان ماند بهینه برای راهبری راکتور پیل سوخت میکروبی مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه نشان داد که میزان بار گذاری آلی می تواند نقش مهمی در میزان بازده کلومبیک داشته باشد به گونه ای که با افزایش میزان بارگذاری الی مقدار ان کاهش یافت و از ۷۱% در کمترین میزان بارگزاری آلی به ۸/۵% در بیشترین بارگزاری رسید.