سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی -گروه آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه
منوچهر حیدرپور – دانشیار گروه اب – دانشکده کشاورزی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

نیترات خیلی سریع از خاک شسته شده و در صورت وجود زهکش به ابهای سطحی می پیوندد . به منظور کاهش نیترات خروجی از زهکش ها می توان از باکتری های دنیتریفیکاتور استفاده نمود. این باکتری ها در محیط اشباع و در صورت وجود ماده کربنی مناسب فعالیت می کنند و نیترات را به گازهای ازته احیاء می نمایند . یکی از شرایطی که می تواند بر فعالیت باکتری های دنیتریفیکاتور موثر واقع شود ناپایدار بودن جریان است. در تحقیق حاضر ماده کربنی پوشال جو پس از ترکیب با خاک در اطراف لوله زهکش مدل فیزیکی ریخته شد. مدل زهکش از جنس ورق گالوانیزه با ارتفاع ۱۳۵ سانتی متر ، عرض ۵۰ سانتی متر و طول ۹۰ سانتی متر طراحی گردید. اب آلوده به نیترات به صورت ناپایدار وارد مدل می گردید. نتایج نشان داد همزمان با گذشت زمان نیترات خروجی در حالت های مختلف افت سطح اب ، کاهشی حدود ۴۷/۵% ، ۵۰% ، ۵۲/۵% و ۸۰% داشته است. میزان تغییرات آمونیوم نیز کمتر از ۰/۳ میلی گرم بر لیتر مشاهده شد. نتایج حاصل از تحلیلی آماری نشان داد اثر دوره های مختلف اندازه گیری بر روی نیتران خروجی و افت سطح اب بر روی نیترات و آمونیوم خروجی در سطح یک درصد ازمون LSD معنی دار است. بنابراین نتیجه می شود پوشال جو ماده ای مناسب برای کاهش نیترات خروجی از زهکش تحت شرایط جریان ناپایدار می باشد.