سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه سلطانی – کارشناس ارشد زراعت
فرهاد عزیزی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی اثر رژیم های آبیاری بر کمیت و کیفیت علوفه تولیدی در ۳ هیبرید تجاری ذرت، آزمایشی درمزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در تابستان سال ۹۳۳۱ انجام شد. طرح آزمایشی به صوورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی شامل سه سطح آبیواری پس از ۷۰، ۱۰۰، ۱۳۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر استاندارد کلاس A بود که در هر نوبت آبیاری مقودار آب وارد شده به هر کرت توسط کنتورهای تعبیوه شوده در مسویر آب انودازه گیوری موی گردیود . سوه هیبریود تجواری KSC077,KSC027, KSC077 در کرت های فرعی قرار داده شدند. نتوان نشان داد تنش خشکی باعث کاه معنی داری در عملکرد و تمام صفات کیفی اندازه گیری شده در هیبرید ها شده بود. در بین هیبرید ها نیز هیبرید KSC077 از نظر عملکرد علوفه خشک ۱۸۹۱۸/۶ تن در هکتار و میزان هضم پذیری ماده خشوک از دو هیبرید دیگر بهتر عمل کرده بود