سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عیسی ارجی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
مرزبان نجفی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
ابوالمحسن حاجی امیری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
رحمت اله غلامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

آزمایش با ۷ رقم زیتون در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو به منظور بررسی سازگاری طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ به اجرا درآمد. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد، ارقام مختلف در وزن میوه، درصد روغن و میزان عملکرد دارای تفاوت معنی داری بودند. نتایج نشان داد که رقم زرد با متوسط ۴/۰۴ گرم بیشترین و کرونائیکی با ۰/۸۴ گرم کمترین وزن میوه داشتند. با توجه به شرایط خاص حاکم بر منطقه آزمایش نشان داد که بیشتر ارقام دارای میزان روغن پایینی بودند صرفا ارقام روغنی و زرد که درصد روغن بالاتری نسبت به بقیه ارقام نشان دادند. این ارقام به ترتیب به طور متوسط ۲۰/۴۸ و ۱۶/۱۹ درصد روغن در ماده تر نشان دادند. میزان عملکرد در ارقام سویلانا، کرونائیکی و زرد در مقایسه با دیگر ارقام بالاتر بود.