سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه صادقی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عبداله ملافیلابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

چکیده:

خربزه دارای ویتامین A,C است در ترمیم و تجدید سلولهای بدن نقش مهمی دارد کشت آن درایران و افغانستان رواج داشته است سطح زیرکشت آن در استان خراسان ۳۶۰۰۰ هکتار و در شهرستان تربت جام ۱۸۰۰۰ هکتار می باشد لذا جهت بررسی ارقام مختلف خربزه از نظر عملکرد و مقاومت به آفت مگس خربزه و جلوگیری از استفاده بی رویه سموم که در دهه اخیر از مشکلات منطقه بوده است و با هدف توصیه های لازم به زارعین آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام به مدت یکسال اجرا گردید دراین تحقیق ۹ رقم خربزه به نامهای لاکی ، خاتونی رخدار، حاج ماش اللهی ایوانکی، خاتونی جودانه، خاتونی صابونی، اقصود، هیبرید فرانسوری، آناناس ملون، درنیم متر انجام شد. پارامترهای مورد مطالعه عبارت بودند از: میانگین طول و قطر درصد آلودگیمیوه به مگس خربزه نسبت به میوه های سالم وعملکرد ارقام نتایج آزمایشدرتجزیه واریانس نشان داد که بین تمامی تیمارها پارامترهای مورد مطالعه دارای اختلاف معنی دار می باشند میانگین ها با آزمون دانکن مقایسه شدند بیشترعملکرد مربوط به رقم لاکی و کمترین عملکرد مربوط به رقم اقصود به ترتیب ۴۲/۹ تن و ۲۱/۵ تن درهکتار بوده است با توجه به شرایط آزمایش و نتایج حاصله با یک جمع بندی کلی در سال اول به زارعین پیشنهاد می گردد که نسبت به کشت دو رقم خربزه زودرس خاتونی رخ دار و دیررس لاکی اقدام نماید.