سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا زنگی آبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
مهران ترکی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این پژوهش اثر استفاده از سطوح مختلف خرمای ضایعاتی (۰ و ۱۷/۵ و ۳۵ درصد) در جیره های آغازین، رشد و پایانی بر عملکرد و مرفولوژی دستگاه گوارش ۳۶۰ قطعه جوجه گوشتی به مدت ۴۹ روز در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، اگرچه استفاده از خرمای ضایعاتی در سطح ۱۷/۵ درصد باعث افزایش عددی در مصرف خوراک و وزن بدنی جوجه های گوشتی شد اما اثر معنی دار بر وزن بدن (در دوره های آغازین، رشد و پایانی) و مصرف خوراک ( از صفرتا ۴۲ روزگی) نداشت (۰/۰۵<P) علاوه بر این در دوره پایانی پرورش (۴۲ الی ۴۹ روزگی)، مصرف خوراک در گروه تغذیه شده با ۳۵ درصد خرمای ضایعاتی به طور معنی داری کاهش یافت (۰/۰۵>P) در مطالعه حاضر، استفاده از خرمای ضایعاتی در سطوح مختلف اثر معنیدار بر مرفولوژی دستگاه گوارش (وزن روده باریک، طول روده باریک و وزن دستگاه گوارش) نداشت (۰/۰۵<P). به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده ازخرمای ضایعاتی در سطح ۱۷/۵ درصد جیره جوجه های گوشتی سبب بهبود وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل میگردد.