سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سارا شیرونی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری زیست محیطی
مهدی احمدی مقدم – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری زیست محیطی

چکیده:

مهمترین عوامل مؤثر بر کارایی فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب، انتخاب مناسب عوامل بیوسینیتیک می باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی عملکرد و تعیین ضرایب سینیتیکی فرایند بیولوژیکی واحد لجن فعال متعارف تصفیه خانه فاضلاب در شهر اهواز می باشد.در این پژوهش در طول هفت روز در هر یک از ماههای آذر، بهمن و اردیبهشت (بطور روزانه) از فاضلاب خام، پساب خروجی ته نشینی اولیه، حوض هوادهی، پساب خروجی ته نشینی ثانویه و لجن برگشتی جمعا ۱۰۵ً نمونه برداشت شد و در هریک از نمونه های مذکور، پارامترهای TSS ،MLSS ،DO ،SCOD،COD ،pH , بارگذاری حجمی و دبی فاضلاب ورودی , SVI و F/M به طور روزانه و BOD5 بصورت هفته ای ۲ بار اندازه گیری شد. همچنین ضرایب سینیتیکی Ks ،Y ،Kd ،μmax و k با استفاده از معادلات مربوطه محاسبه گردید. کلیه شرایط نمونه برداری و انجام آزمایشات بر اساس روشهای استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب انجام گرفت . میانگین راندمان کلی حذف BOD5 ،COD و TSS در هر سه ماه بالاتر از ۸۰ % بدست آمد. ضرایب سینیتیکی Kd،Y،Ks ،K و μmax در ماه آذر به ترتیب برابر با ۰/۹۴d-1,0/05d-0,1/55,47/2mg/1, 2/36d-1 و در بهمن ۱/۰۰۸d-0 , 1/15d-0, 1/48, 50mg/1 , 2/52d-1 و در اردیبهشت ۳/۲d-0 , 1/23-036, 80mg/1 , 8d-1 بدست آمد.: ضرایب بیوسنتیکی حاصله و سایر پارامترهای اندازه گیری شده واحد بیولوژیکی سیستم و پساب خروجی، به جز بار گذاری حجمی لجن در هر سه ماه، با استانداردهای اعلام شده مطابقت دارد.