سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد قاسمی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
حسین روحانی نژاد – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
محمد قاسمی – هیات علمی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور ارزیابی سازگاری ۸ رقم خرما حاصل از کشت بافت بنام (خلاص، ابونارنجا ، کوش زاباد ، فرد، ابومعان، نبات سیف، اشرسی و هلالی) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک به مرحله اجرا درآمد. در طول دوره رشد ضمن ثبت مراحل فنولوژی از صفاتی چون طول میوه، عرض میوه، وزن ده میوه، قطر طبق میوه، طول هسته ها، تعداد میوه در خوشه چه، تعداد رشته در خوشه، و زن ده هسته و عملکرد کل اندازه گیری صورت گرفت. در بین ارقام مورد بررسی رقم کوش زاباد با متوسط عملکرد معادل ۱۰۹۷۶ کیلوگرم در هکتار بیشترین تولید را به خود اختصاص داد. بعد از این رقم، رقم زاهدی با عملکرد ۴۶۶۵ کیلو گرم در رده بعدی قرار گرفت . ارقام دیگر با عملکردی معادل کمتر از ۱۲۰۰ کیلو گرم از لحاظ آماری در یک گروه قرار گرفتند. از لحاظ درصد قند رقم زاهدی بالاترین درصد قند را به خود اختصاص داد.