سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راشد بحرکاظمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا جلیلیان – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله بکارگیری یک نوع فیلتر ترکیبی موازی در یک سیستم نمونه در شرایط منبع ولتاز سینوسی و غیرسینوسی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است برای کنترل مبدلها از دو روش جبران سازی dq-pq,pq استفاده شده است همچنین دراین مقاله به تحلیل پایداری این فیلتر ترکیبی پرداختهشده و با استفاده از نمودار بود پایدار بودن سیستم بررسی شده است شبیه سازی ها در محیط نرم افزار MATLAB/Simulink برای سه حالت انجام شده است درحالت اول عملکرد استفاده از فیلترهای غیرفعال، فعال و فیلتر ترکیبی بررسی و مقایسه شده است حالت دوم اعمال و مقایسه روشهای dq-pq,pq در شرایط منبع ولتاژ غیرسینوسی در فیلتر ترکیبی می باشد در حالت سوم اعمال مقادیرمختلف پارامترهای غیرفعال Lp,Lf در فیلتر ترکیبی سیستم نمونه انجام شده است.