سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناهید آملی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ، بخش تحقیق

چکیده:

گیاه ریحان به عنوان سبزی تازه مورد استفاده قرارگرفته و هم چنین یک گیاه دارویی و ادویه ای مهم نیز محسوب می گردد. به منظور شناخت خصوصیات ژنوتیپ های ریحان و بررسی برخی از صفات مرفولوژیکی و آگرونومیکی ۱۵ ژنوتیپ( از ۱تا ۶بنفش رنگ و تیمارهای ۷ تا ۱۵ سبز رنگ )موجود در استان مازندران به عنوان ریحان داخل استان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار در بهار سال های ۸۷ و ۱۳۸۶ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد بین عملکرد توده های ریحان در استان مازندران اختلاف معنی داری وجود داشته است. بدین معنا که بیشترین عملکرد سبزینه ای تیمار شماره ۱۴ (بذر ریحان جمع آوری شده از منطقه ساری ) به رنگ سبز با تولید ۲۳/۶۳ تن در هکتار بوده است. با استفاده از روش های پیشرفته آماری در ماتریس همبستگی رابطه وزن برگ به ساقه بیشترین همبستگی معنی دار را نشان داد (۰/۹۹۹=r) . همچنین با توجه به تجزیه کلاستر با روش UPGMA تیمارهای مورد بررسی از نظر متغیرهای مورد مطالعه به ۲ کلاستر عمده گروه بندی شدند.