سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فریبا نقشین – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی
فرزانه بخردی – دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

فلفل یکی از سبزیهای مهم در جهان است. این گیاه دارای ارزش اقتصادی و غذایی بالایی میباشد. انتخاب رقم مناسب برای کشت در گلخانهها بسیار حائز اهمیت میباشد. این پژوهش به منظور دستیابی به رقم فلفل مناسب برای کشت و کار در شرایط گلخانههای اصفهان انجام شده است. در این مطالعه سه رقم تجاری فلفل بلوکی نارنجی، شامل ارقام آرانکیا، پارامو و نرسی، درشرایط کشت گلخانهای خاکی و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در یکی از گلخانههای اصفهان مورد بررسی قرارگرفت. بوتهها از نظر عملکرد هفتگی به منظور یکنواختی تولید، تعداد لوب در میوه، طول میوه، قطر میوه و ضخامت پریکاپ مورد ارزیابی قرار گرفتند که از نظر تعداد لوب در میوه و ضخامت پریکاپ اختلاف معنی داری بین ارقام مشاهده نشد، ولی از لحاظ عملکرد، طول میوه و قطر میوه اختلاف معنی داری بین این ارقام دیده شد . رقم آرانکیا طول و قطر و ضخامت بیشتری از سایرین داشت و شکل آن بلوکی کامل و درشت تر بود. فلفل پارامو کمی کشیده تر از سایرین بود ولی قطر کمتری داشت. نتایج مقایسه میانگینها و تجزیه واریانس مشخص نمود که بیشترین عملکرد مربوط به رقم آرانکیا، کمترین مربوط به رقم نرسی میباشد.