سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رمضانی ملک رودی – عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار
داود جوادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
مسعود صالحی – کارشناس زیتون سازمان جهاد کشاورزی گیلان
محمد رضا عباسی مژدهی – عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار

چکیده:

با توجه به توسعه باغات جدید زیتون در مناطق شور و نسبتاً شور دشت منجیل- لوشان و همچنین منطقه علی آباد رودبار، و عملکرد کم و ناپایدار ارقام بومی منطقه بویژه روغنی محلی در باغات مناطق گرم تر و نسبتاً شور، بررسی سازگاری ۱۳ رقم روغنی ،کنسروی و دو منظوره وارداتی شامل آربیکین، کرونائیکی، سویلانا ، مانزانیلا، آمیگدالیلولیا، کالاماتا، کنسروالیا، فرانگیونتو، لچینو، بلیدی، کلوناویس، میشن و آمفی سیس در کنار ۵ رقم بومی شامل روغنی محلی رودبار، زرد، فیشمی، ماری و شنگه در باغ علی آباد رودبار مورد توجه قرار گرفت و به همین منظور مطالعه بررسی سازگاری زیتون جهت انتخاب ارقام برتر بر روی درختانی که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در قطعه کلکسیون باغ مادری علی آباد کاشته شده بودند، انجام شد. در این طرح برخی خصوصیات زایشی طی پنج سال (۸۳-۸۷) اندازه گیری و با استفاده از نرم افزار SAS آنالیز و ارزیابی شد. نتایج آنالیز مربوط به خلاصه تجزیه واریانس مرکب برخی خصوصیات ارقام بومی و خارجی نشان داد که بین ارقام به لحاظ نسبت کارایی ،درصد روغن در وزن تر ،درصد گوشت ،نسبت گوشت به هسته و وزن میوه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آنالیز مربوط به مقایسه میانگین ها به لحاظ نسبت کارایی ارقام نشان داد که ارقام مانزانیلا، سویلانا، آربیکین و کرونائیکی به ترتیب بیشترین نسبت کارایی را دارند، ارقام روغنی محلی رودبار، آمفی سیس، لچینو، بلیدی، زرد، کراتینا، فرانگیونتو، آربیکین، ماری، کرونائیکی، آمیگدالیفولیا، فیشمی، میشن به عنوان ارقام روغنی به ترتیب بیشترین درصد روغن را در این منطقه دارند. ارقام کنسروالیا، سویلانا، مانزانیلا، آمیگدالیفولیا، زرد، شنگه، فیشمی و میشن بیشترین درصد نسبت گوشت به هسته و وزن میوه را در منطقه علی آباد دارند. ارقام آربیکین و کرونائیکی بیشترین کارایی را در منطقه علی آباد به عنوان رقم روغنی دارند.