سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روفیا موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
سیدعلی طباطبایی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد
صابر سیف امیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان

چکیده:

دیم آزمایشی درسال زراعی ۸۸-۸۷ درشرایط آب وهوایی شرایط درعملکرد ۳۰ ژنوتیپ مختلف کلزا اجزا وعملکرد ارزیابی منظور به گردید دراین بررسی صفات اجرا مغان واقع در دهستان قره اغاج از توابع شهرستان گرمی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار زمان شروع گلدهی ارتفاع بوته تعداد شاخه های جانبی وزن دانه در بوته و عملکرد دانه مورد مطالعه قرارگرفتند نتایج نشان داد که بین با تیمارهای میانگین ژنوتیپ ها از حیث تمامی صفات مورد مطالعه درسطح احتمال ۱% اختلاف معنی داری وجود داشت نتایج حاصل از مقایسات زودگلترین راقام و ارقام شماره ۲۱ Lethbrge ی Kvintel که رقم های شماره ۹و۶ داد نشان دانکن ای دامنه چند آزمون از استفاده دیرگل ترین ارقام بودند