سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فراز آیین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زراعت، تبر
مهرداد یارنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زراعت، تبریز، ایران
علیرضا تاری نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اصلاح نباتات، تبریز، ایران

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ۳۰ رقم گندم نان مناطق سرد و معتدل کشور از سال ۱۳۴۵ تاکنون، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا گردید . تجزیه واریانس دادهها تعداد گلچه بارور، تعداد سنبلچه بارور، روز تا گلدهی، وزن دانه تک بوته و روز تا رسیدگی فیزیولوژیک وجود دارد. مقایسه میانگین دادهها نشان داد که ارقام الوند، شهریار و C-81-10 از نظر عملکرد دانه نسبت به سایر ارقام برتری داشتند. ضرایب همبستگی ساده صفت عملکرد دانه نشان داد دانه با سایر صفات زراعی عملکرد بیولوژیک و طول دانه همبستگی مثبت و معنیداری با عملکرد دانه دارند. به طوری که با افزایش صفات فوق، عملکرد دانه افزایش می یابد . تجزیه ر گرسیون براساس سالهای آزاد سازی شده ارقام اصلاحی گندم نان نشان داد که صفات عرض دانه و روز تا گلدهی در ارقام آزاد شده از سال ۱۳۴۵ تاکنون، روند نزولی داشته است. در حالی که سایر صفات تعداد سنبلچه بارور، مساحت برگ پرچم و ماقبل پرچم، تعداد گلچه بارور، طول دانه و روز تا رسیدگی فیزیولوژیک روند صعودی داشته و منجر به افزایش عملکرد گردیده است . به طوری که عملکرد دانه در ازای هر سال آزادسازی به میزان ۰/۰۲۸۶ کیلوگرم در هکتار افزایش نشان داده است.