سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی پناهیان کیوی – دانشگاه پیام نور استان اردبیل.
شهزاد جماعتی ثمرین – باشگاه پژوهشگرن جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
رقیه ذبیحی محمودآباد – باشگاه پژوهشگرن جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

چکیده:

آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ در مزرعه ی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در اردبیل اجرا شد. کرت های اصلی، شامل تراکم های مختلف در سه سطح ( ۳۰۰ ، ۳۵۰ و ۴۰۰ بذر در متر مربع). و کرت های فرعی، شامل سطوح مختلف کود نیتروژن در چهار سطح ( ۰, ۷۰ , ۱۴۰ و ۲۱۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بود. نتایج نشان داد، با افزایش مصرف کود نیتروژن، عملکرد بیولوژیک افزایش یافت. همچنین بیشترین عملکرد دانه، تعداد سنبل ها، وزن هزار دانه، و شاخص برداشت در به کارگیری ۱۴۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد و افزایش مصرف کود نیتروژن بیش از ۱۴۰ کیلوگرم موجب کاهش عملکرد دانه و سایر صفات شد. با افزایش تراکم بوته در واحد سطح کلیه صفات به جز، وزن هزار دانه و شاخص برداشت، افزایش یافت. در نتیجه به منظور افزایش عملکرد دانه، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش استفاده از کودها (به صورت بیش از حد) که افزایش هزینه تولید را نیز در بر دارد و با شرایط این آزمایش، توصیه می شود از سطح ۱۴۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و تراکم ۴۰۰ بوته در متر مربع استفاده گردد