سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهزاد جماعتی ثمرین – باشگاه پژوهشگران جوان واحد اردبیل
طاهره مرادپور – کارشناس منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده:

آزمایش در سال زراعی ۸۹-۸۸ درمزرعه ی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزا د اسلامی واحد اردبیل بهصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار دراردبیل اجرا شد کرت های اصلی شامل تراکمهای مختلف در سه سطح ۳۰۰، ۳۵۰ و ۴۰۰ بذر درمتر مربع و کرتهای فرعی شامل سطوح مختلف کود نیتروژن در چهارسطح ) ۰ , ۷۰ , ۱۴۰ و ۲۱۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود نتایج نشان داد با افزایش مصرف کود نیتروژن عملکرد بیولوژیک افزایش یافت همچنین بیشترین عملکرد دانه تعداد سنبل ها وزن هزار دانه و شاخص برداشت دربه کارگیری ۱۴۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار بدست آمد و افزایش مصرف کود نیتروژن بیش از ۱۴۰ کیلوگرم موجب کاهش عملکرد دانه و سایر صفات شد با افزایش تراکم بوته در واحد سطح کلیه صفات به جز وزن هزار دانه و ش اخص برداشت افزایش یافت درنتیجه به منظور افزایش عملکرد دانه جلوگیری از آلودگی محیطزیست و کاهش استفاده از کودها بصورت بیش از حد که افزایش هزینه تولید را نیز در بردارد و با شرایط این آزمایش توصیه می شود که از سطح ۱۴۰ کیلوگرم درهکتار کود نیتروژن و تراکم ۴۰۰ بوته درمترمربع استفاده گردد.